Príchod prváčika do školy je pre dieťa koľkokrát šok. Spôsobuje to zmena režimu dňa, nával povinností a taktiež veľký prísun informácií, ktoré musí za krátky čas vstrebať a mnoho vecí si za rovnakú dobu osvojiť.

Žiakom ide vždy počítanie lepšie, keď sú primerane motivované. Motivovať ich môžeme rôznym spôsobom, či už odmenami, alebo prácou so zaujímavým materiálom.

Keď mi do kabinetu pribudli 2 nové počítače, rozmýšľala som aké programy, či hry by boli vhodné na prácu pre našich žiakoch s poruchami učenia. Zrazu sa objavil kolega z ŠKD, Martin, a pri rozprávaní na túto tému mi navrhol, že prečo nevyužijem pre našu vec populárne hry ako Minecraft a iné. Nepoviem Vám hlúposť, ale chvíľu som na neho...

FONO 3

25.03.2020

Veľa žiakov aj vo vyšších ročníkoch má problémy s fonematickým uvedomovaní. Kvôli tomu že niekedy nesprávne dekódujú písmená a slabiky má vplyv na ich celkový písomný ale aj čitateľský prejav. Myslíte správne! Hovorím o žiakoch s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami učenia.

V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla nová webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale...